Všeobecné obchodní a dodací podmínky, reklamační řád

Všeobecné obchodní a dodací podmínky CUPPRINT s.r.o

1.1. V případě, že nebyly sjednány jiné písemné podmínky, upravují tyto "VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A DODACÍ PODMÍNKY", vydané v souladu s ustanovením § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "PODMÍNKY"), smluvní vztahy, vznikající mezi společností Cupprint s.r.o., Městečko u Křivoklátu čp 19 270 23 Křivoklát, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze 1, v oddíle C, vložce 197816, IČO 24256714, DIČ CZ24256714 jako prodávajícím (dále jen "prodávající") a kupujícím

(dále jen "kupující") uvedeným v kupní smlouvě (dále jen "smlouva").

1.2. Smluvní vztah mezi kupujícím a prodávajícím vzniká buď na základě kupní smlouvy podepsané oběma smluvními stranami nebo zasláním písemné objednávky (e-mailem nebo poštou) kupujícího prodávajícímu a písemným přijetím objednávky kupujícího prodávajícím (e-mailem nebo poštou). 

 • PŘEDMĚT PLNĚNÍ

2.1. Předmětem plnění je dodávka reklamních předmětů porcelánu a skla bez potisku nebo s potiskem (dále jen "zboží") a služeb, uvedených ve smlouvě včetně jejích všech příloh.

 • KUPNÍ CENA ZBOŽÍ A SLUŽEB

3.1. Veškeré ceny uváděné v cenících, webových stránkách, nabídkách či katalozích (dále jen "nabídka") prodávajícího nezahrnují DPH, není-li výslovně uvedeno jinak. Není-li písemně sjednaná cena jiná nebo není-li v průběhu roku upravena zvlášť vydaným ceníkem, představuje platnou kupní cenu zboží a služby pro sepsání kupní smlouvy v daný den.

3.2. Cena zboží nezahrnuje náklady na dopravu zboží v ČR.

Cena dopravy v ČR je 250 Kč za paušální zásilku do hmotnosti 20 kg. V případě, že je zboží ve více kartonech účtujeme 200 Kč/karton. 

3.3. Cena zboží nezahrnuje nutné, nebo neobvyklé náklady na balení zboží, které budou ve výši 1 % z ceny zboží účtovány ve faktuře zvlášť. V případě zasílání zboží na víc adres bude doprava kalkulována individuálně dle ceníku dopravy viz. bod 3.2. 


 • DODACÍ LHŮTA

4.1. Dodací lhůta je stanovena obchodním zástupcem společnosti Cupprint s.r.o. dle náročnosti konkrétní zakázky. V případě definice dodací lhůty ve dnech, vždy hovoříme o dnech pracovních, tedy bez víkendů a svátků.

Lhůta dodání začíná dnem schválení zakázky kupujícím, tj. odsouhlasení grafických návrhů do výroby formou potvrzené objednávky, případně odsouhlasením vzorku a současně dnem, případně kdy je sjednaná záloha připsána na účet prodávajícího.

Prodávající si vyhrazuje právo na přiměřené prodloužení termínu dodání v období od září do prosince a od ledna do dubna z důvodu nadměrného vytížení výrobních kapacit a plánovaných odstávek.

4.2. Dohodnou-li se kupující s prodávajícím na expresní dodací lhůtě, zvyšuje se kupní cena zboží dle dohody s obchodním zástupcem. Expresním dodáním vznikají náklady, které budou kupujícímu předloženy ke schválení.

 • DODACÍ PODMÍNKY

5.1. Kupující po dohodě vyznačí zřetelně ve smlouvě některou z následujících podmínek způsobu dodání zboží:

 • osobní převzetí v Městečku u Křivoklátu čp 19 - 270 23
 • dopravce objednaný kupujícím (GEIS, GLS, ...)
 • dopravce sjednaný Cupprint s.r.o. cena se určuje dle platného ceníku objednaného dopravce (GEIS, GLS, ...)
 • individuální doprava sjednaná s obchodním zástupcem, musí být určeno v objednávce
 • individuální rozvoz vlastní dopravou prodávajícím dle ceníku bod 5.2. 

5.2. 

 • do 25km od Městečka u Křivoklátu čp 19, 270 2 - cena 300kč
 • do 55km od Městečka u Křivoklátu čp 19, 270 2 - cena 600kč
 • do 65km od Městečka u Křivoklátu čp 19, 270 2 - cena 700kč
 • do 75km od Městečka u Křivoklátu čp 19, 270 2 - cena 800kč
 • do 85km od Městečka u Křivoklátu čp 19, 270 2 - cena 900kč
 • do 100km od Městečka u Křivoklátu čp 19, 270 2 - cena 1000kč
 • vzdálenosti dle webu: www.mapy.cz

5.3. Prodávající je oprávněn plnit předmět smlouvy i částečně a kupující je povinen částečné plnění předmětu smlouvy převzít.

5.4. Kupující je vždy informován prodávajícím mailem či telefonicky o tom, že zboží je hotové a připravené k odebrání či že bylo odesláno.

5.5 Není-li sjednáno jinak, platí kupující náklady na dopravu dle variant formou zvláštní položky ve faktuře.

 • PLATEBNÍ PODMÍNKY

6.1. Kupující se zavazuje uhradit kupní cenu za dodané zboží a služby včetně případného dopravného, nákladů na balení, jakož i dohodnutých přirážek a DPH. Plátci daně z ostatních zemí EU DPH nehradí.

6.2. Po vzájemné dohodě se v kupní smlouvě vyznačí jedna z těchto podmínek způsobu úhrady:

 • a) faktura se splatností 14 dnů po dodání zboží,
 • b) platební kartou při předání zboží 
 • c) 100% záloha vč. DPH předem,
 • d) 50 % záloha + 50 % na fakturu se splatností 14 dnů vystavenou v den expedice,

6.3. Překročí-li kupní cena objednaného zboží či služeb částku 10 000 Kč bez DPH, je možné zvolit pouze variantu 6.2 c), pokud není stanoveno jinak.

6.4. Splatnost faktury je 14 dnů ode dne jejího vystavení, přičemž faktura se považuje za uhrazenou dnem připsání celé fakturované částky na účet prodávajícího.

6.6. Prodávající je oprávněn fakturovat i částečné plnění předmětu smlouvy a kupující je povinen takovou fakturu v době splatnosti uhradit.

6.7. Vlastnická práva k předmětu smlouvy dle každé objednávky přechází na kupujícího až po uhrazení kupní ceny za dodané zboží v plné výši na účet prodávajícího.

6.8. Žádná část kupní ceny za dodané zboží nesmí být zaplacena pohledávkami třetích osob nebo započtením vlastní pohledávky kupujícího, kterou má vůči prodávajícímu, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

 • SMLUVNÍ POKUTY

7.1. Bude-li kupující v prodlení se zaplacením nebo doplacením kupní ceny prodávajícímu, je kupující povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,5 % denně z dlužné částky za každý i započatý kalendářní den prodlení.

 • ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

8.1. Prodávající může od smlouvy odstoupit v případě, že je kupující v prodlení s úhradou zálohy o více jak 10 kalendářních dnů po dohodnutém termínu. Dále je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení smlouvy nebo v případech stanovených občanským zákoníkem.

8.2. Pokud prodávající odstoupí od smlouvy, odstoupení od smlouvy musí být písemné a musí v něm být uveden důvod odstoupení od smlouvy. Doručením odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší.

8.3. Odstoupí-li prodávající od kupní smlouvy (příp. části plnění), je kupující povinen vrátit prodávajícímu do 7 kalendářních dnů od odstoupení od smlouvy dodané zboží (příp. část zboží, jehož se odstoupení týká).

8.4. Prodávající neodpovídá za zpoždění nebo nemožnost dodávky zboží v důsledku "vyšší moci" nebo v případě, kdy objednané zboží není ve lhůtě žádané kupujícím na trhu v České republice dostupné. Za vyšší moc se považuje zejména, nikoliv však výlučně, válka, teroristický útok, občanské nepokoje, vzpoura, přítomnost ionizujícího nebo radioaktivního záření, požár, výbuch, záplava či jiné živelné nebo přírodní katastrofy. Prodávající v takovém případě bude kupujícího písemně informovat o náhradním prodlouženém termínu plnění nebo o nemožnosti dodávky daného zboží vůbec, přičemž kupujícímu tímto nevzniká vůči prodávajícímu žádné právo na náhradu ev. škody. Souhlas s tímto náhradním termínem plnění potvrdí kupující prodávajícímu písemně (e-mailem), a to ve lhůtě vyznačené na sdělení prodávajícího.

Pokud tak neučiní, má se za to, že kupující od smlouvy nebo její části odstupuje a prodávající automaticky již bez další výzvy provede stornování těchto nedodaných položek zboží ze zakázky.

8.5. Odstoupením od kupní smlouvy nezaniká nárok na zaplacení smluvní pokuty, nárok na úhradu nákladů prodávajícího související s výrobou nebo s dodáním zboží ani žádný nárok prodávajícího na náhradu škody.

 • JINÁ USTANOVENÍ

9.1. Minimální hodnota objednaného zboží pro přijetí zakázky je 1 000 Kč, pokud není jinou smlouvou stanoveno jinak.

9.2. Sjedná-li kupující ve smlouvě potisk zboží, je povinen dodat prodávajícímu podklady pro tisk v elektronické podobě, nejlépe ve formátech: EPS, AI, PDF (vše ve křivkách). Specifikace grafických podkladů najdete v odkazu GRAFICKÉ ZPRACOVÁNÍ. U rastrových obrázků je nutno dodat předlohu buď v elektronické podobě ve velikosti 1:1 a rozlišení min. 300 DPI. Nesplnění této povinnosti zprošťuje prodávajícího odpovědnosti za kvalitu potisku a kupující nemá právo žádat bezúplatnou opravu, nebo úpravu ani odstoupení od smlouvy z tohoto důvodu.

Prodávající si vyhrazuje právo odchylky v barevnosti zakázkově vyráběných předmětů ± 1 - 10 % v závislosti na objemu zakázky.

Prodávající si vyhrazuje právo odchylky v počtu dodaného zboží v zakázkově výrobě předmětů ± 5 % v závislosti na objemu zakázky

9.3. Kupující prohlašuje, že má oprávnění používat ochrannou známku, která může být součástí požadovaného brandingu a plně zodpovídá také za oprávnění nakládat s dalšími předměty duševního vlastnictví, které požaduje zapracovat do své zakázky. Prodávající neodpovídá za neoprávněné použití díla duševního vlastnictví ani ochranné známky, které mu dodal kupující ke zpracování zakázky. Kupující ve smyslu ust. § 2890 občanského zákoníku okamžikem uzavření kupní smlouvy s prodávajícím slibuje a zavazuje se, že nahradí prodávajícímu škodu, vznikne-li mu jeho činností dle uzavřené kupní smlouvy v souvislosti s nepravdivostí prohlášení kupujícího uvedeného ve větě první tohoto ustanovení (slib odškodnění kupujícího), zejména pokud třetí subjekt uplatní vůči prodávajícímu jakékoliv nároky ze zásahu do práva duševního vlastnictví v souvislosti s výrobou a šířením zboží, jehož dodání si kupující u prodávajícího objednal. Za okamžik doručení slibu prodávajícímu považují smluvní strany okamžik uzavření smlouvy. Kupující zejména prodávajícímu slibuje a zavazuje se, že uhradí prodávajícímu škodu ve výši odpovídající povinnosti prodávajícího uhradit oprávněným subjektům náhradu škody, vydat bezdůvodného obohacení a další nároky v souvislosti se zásahem prodávajícího do práva autorského, v souvislosti s porušením práv k ochranné známce prodávajícím nebo k průmyslovému vzoru, popř. jakýkoliv jiný nárok z práv průmyslového vlastnictví nebo z autorského práva.

9.4. Pro uplatnění odpovědnosti za vady jsou pro smluvní strany závazná ustanovení uvedená v kupní smlouvě nebo těchto obchodních podmínkách.

9.5. Zjevné vady musí být kupujícím písemně oznámeny v souladu a s náležitostmi dle reklamačního řádu prodávajícího, a to nejpozději do 5 kalendářních dnů po doručení zboží, a skryté vady pak nejpozději do 2 měsíců.

9.6. Prodávající je povinen uznané vady odstranit opravou, náhradním plněním, dobropisem nebo jiným dohodnutým způsobem. Termín odstranění vady je závislý na konkrétním způsobu vypořádání, obvykle do 2 měsíců. V případě náhradního plnění či opakované výroby je termín plnění sdělen obchodníkem Cupprint s.r.o. v závislosti na výrobních kapacitách a dalších okolnostech.

9.7. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží od prodávajícího nebo okamžikem, kdy prodávající předá zboží prvnímu nezávislému přepravci do místa určení.

9.8. Prodávající neodpovídá za škody vzniklé nesprávným použitím nebo skladováním dodaného zboží. Prodávající rovněž neodpovídá za škody vzniklé neodbornou manipulací dodaného zboží. V případě potřeby konzultace či dodání detailnějších informací k použití reklamního zboží, jsou tyto prodávajícím na vyžádání kupujícího poskytnuty.

9.9. Uplatnění reklamace vadně dodaného zboží se řídí reklamačním řádem prodávajícího, který kupující na požádání obdrží od prodávajícího a který je uveden na internetových stránkách prodávajícího.

9.10. V případě uznání vady zboží nahradí prodávající pouze hodnotu řádně reklamovaného zboží, nikoliv celku. 

9.11. Reklamace vad na dodaném zboží nemá odkladný účinek na splatnost faktury, kterou je reklamované zboží fakturováno a kupující je povinen dodržet lhůtu splatnosti.

9.12. Při prodlení kupujícího s převzetím zboží od prodávajícího v období delším než 10 kalendářních dnů ode dne vystavení dodacího listu se sjednává poplatek za skladné ve výši 100 Kč za každý kalendářní den skladování. Jako první den placení skladného se počítá 10. den.

9.13. Množstevní rozdíly zjištěné kupujícím mimo prostory prodávajícího musí být pro uznání doloženy svědectvím třetí nezávislé osoby. Množstevní rozdíly musí být prodávajícímu oznámeny do 14 kalendářních dnů od prokazatelného převzetí zakázky.

9.14. Nezaplacení ceny za dodané zboží ve lhůtě 30 dnů po uplynutí splatnosti se považuje za podstatné porušení smlouvy.

9.14. Prodávající bude kupujícímu účtovat storno poplatek za vzorovaní, nebo změnu podkladů dle náročnosti. 

Prodávající si vyhrazuje právo na dodání zboží s rozdílem ±5 % z dohodnutého množství, stane-li se tak, dodáním rozdílného množství zboží se kupní cena automaticky poměrně změní.

9.15. Pro katalogové rozměry zboží nebo jeho částí nebo rozměry vzorku či jeho částí je přípustná odchylka 10 % oproti rozměrům daného zboží nebo jeho částí.

9.16. Za vadu dodaného zboží se nepouvažuje rozdílná sytost barvy. Pro barevný reklamní porcelán, sklo a smalt je uznávána tolerance odchylky dvou stupňů na stupnici škály Pantone vzorníku Solid Coated barev. Rozměr tisku se ruční prací může měnit. Kupující bere navědomí, že se jedná o ruční, nikoli strojní výrobu, drobné vady, rozdílné umístění, nebo náklon loga se nepovažují za podstatné a nebrání tím řádnému užívání zboží

9.17 Kupující si je dobře vědom všech použitých technologií a jejich podmínek při realizaci zakázky. Důkladně si pročetl na stránkách www.cupprint.org/technologie použití a používání jednotlivých technologií

9.18 Kupující odsouhlasením objednávky emailem, telefonem nebo jiným komunikačním zařízením zároveň potvrzuje obchodní podmínky firmy CUPPRINT s.r.o. 

9.19 Před zahájením výroby preferujeme výrobu vzorku pro kontrolu veškrých zadaných parametrů zakázky a odzkoušení zboží při užívání.

 • ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.1. V případech neupravených těmito PODMÍNKAMI se tento smluvní vztah bude řídit občanským zákoníkem. Na právní vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se neaplikuje zejména zvláštní ustanovení o prodeji zboží v obchodě (§ 2158 a násl. občanského zákoníku). Ujednání o smluvních pokutách dle této smlouvy nemá na povinnost kupujícího k náhradě škody žádný vliv.

10.2. Upozornění: výrobky uvedené v nabídkách prodávajícího jsou určeny výhradně k reklamním a propagačním účelům, není-li uvedeno jinak v objednávce-smlouvě.

10.3. Smluvní strany jsou povinny si sdělovat každou změnu svého sídla nebo trvalého bydliště.

10.4. Písemnost se považuje za doručenou v poslední den úložní lhůty, i přesto, že se adresát (kupující nebo prodávající) o uložení písemnosti nedozvěděl, jestliže je písemnost zaslána na posledně známou adresu adresáta (kupující nebo prodávající) a adresát (kupující nebo prodávající) si ji v úložní době nevyzvedne. Rovněž se písemnost považuje za doručenou, pokud ji adresát (kupující nebo prodávající) odmítne přijmout. Dnem doručení je považován den odmítnutí písemnosti.

Reklamační řád společnosti Cupprint s.r.o.

K zajištění jednotného a správného postupu při vyřizování nároků z vad zboží a vad potisku zboží (reklamace) je vydáván (dále jen prodávající) tento Reklamační řád.

 • Úvodní ustanovení

1.1. Prodávající odpovídá za vady, které má zboží v okamžiku předání kupujícímu nebo v okamžiku předání nezávislému dopravci k dodání ke kupujícímu, pokud je kupujícím uplatněna ve lhůtách uvedených v článku 5. reklamačního řádu. Po tuto dobu prodávající přejímá záruku za jakost zboží, tj. že dodané zboží bude od okamžiku předání způsobilé pro použití ke smluvenému, příp. jinak obvyklému účelu nebo že si zachová smluvené či jinak obvyklé vlastnosti.

1.2. Vyskytne-li se u zakoupeného zboží v záruční době vada, má zákazník právo uplatnit nároky z vad u prodávajícího (reklamovat).

1.3. Vadou se rozumí změna (vlastnosti) zboží, jejíž příčinou je použití nevhodného nebo nekvalitního materiálu, nedodržení technologie nebo nevhodná technologie, popřípadě nevhodné konstrukční řešení.

1.4. Za vadu nelze považovat změnu (vlastnosti) zboží, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku jeho opotřebení, nesprávného používání, nedostatečné nebo nevhodné údržby, v důsledku přirozených změn materiálu a použitých technologií z nichž je finální zboží vyrobeno ( surovina, barvy, obtisky a jiné ), v důsledku jakéhokoliv poškození uživatelem či třetí osobou nebo jiného nesprávného zásahu.

1.5 Reklamaci nelze uplatnit na zakázku vyrobenou bez předchozího vzorování. 

 • Povinnosti kupujícího při převzetí zásilky

2.1. Kupující je povinen ihned po převzetí zásilky od dopravce tuto zásilku zkontrolovat, nebyla-li poškozena. Zásilkou podle tohoto reklamačního řádu se rozumí zabalené zboží předané prodávajícím nezávislému dopravci.

2.2. Zjevné poškození zásilky musí být oznámeno dopravci písemně v okamžiku jejího převzetí kupujícím. Kupující je povinen v okamžiku převzetí zásilky popsat způsob poškození zásilky do přepravního (průvodního) dokumentu dopravce, či zápisu o škodě. Kupující není povinen zásilku od dopravce převzít, jestliže je zásilka zjevně poškozena. V případě, že kupující neuvede zjevné poškození zásilky do přepravního (průvodního) dokumentu dopravce, případně nebude sepsán zápis o škodě, má se za to, že zásilka byla převzata kupujícím zjevně nepoškozena.

2.3. Skryté poškození zásilky je kupující povinen oznámit prodávajícímu nejpozději do 3 pracovních dnu od převzetí zásilky a to písemnou formou prodávajícímu s následujícími informacemi:

- název a adresa kupujícího, identifikační číslo zásilky(číslo kódu balíku), popis poškození zásilky a fotodokumentaci škody (obal, zboží).

 • Nároky z vad zboží

3.1. Je-li dodáním zboží s vadami porušena smlouva podstatným způsobem, může kupující:

- požadovat odstranění vad dodáním opraveného nebo nového zboží za zboží vadné
- požadovat opravu vadného potisku
- požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny zboží nebo potisku
- odstoupit od smlouvy v předmětu vadného plnění
- požadovat dodání chybějícího zboží.

3.2. Je-li dodáním zboží s vadami smlouva porušena nepodstatným způsobem, může kupující:

- požadovat odstranění vad zboží
- požadovat dodání chybějícího zboží
- požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny zboží nebo služeb.

3.3. Volba mezi výše uvedenými nároky náleží kupujícímu jen v případě, že ji oznámí prodávajícímu včas ve výše uvedené lhůtě, společně s kopií dodacího listu nebo faktury a s vadným zbožím v reklamovaném množství. Uplatněný nárok nelze bez souhlasu prodávajícího měnit.

3.4. Nárok z vad se považuje za řádně uplatněný, jestliže je vadné zboží kompletní, uplatnění nároku z vad nebrání obecné zásady hygieny a jsou písemně oznámeny všechny údaje uvedené v čl. 4.2. reklamačního řádu a přiloženy listiny dle čl. 3.3. reklamačního řádu.

3.5. Kupující při reklamaci celého objemu zakázky u vícekusového zboží je povinen vrátit celý náklad. Není li to možné kupující může reklamovat i pouze část. Reklamace bude řešena jen v množství reklamovaného množství.. 

3.6 Týkají-li se vady pouze části zboží, týkají se nároky z vad pouze této vadné části zboží.

 • Místo pro uplatnění nároku z vad zboží (reklamace)

4.1. Kupující uplatňuje nároky z vad zboží (reklamuje) u prodávajícího na adrese Městečko u Křivoklátu čp 19, 270 23 a to tehdy, kdy tato pobočka byla místem, kde bylo zboží předáno kupujícímu. Bylo-li zboží zasláno dopravcem, kupující reklamované zboží zašle zpět na tuto adresu. Nebo osobním vyzvednutím prodávajícím.

4.2. Nároky z vad zboží (reklamaci) uplatňuje kupující osobně, nebo ve vlastním písemném oznámení, které bude obsahovat nezbytné údaje reklamačního listu:

- název (jméno) kupujícího
- místo podnikání (příp. bydliště u fyzických podnikatelů)
- název a množství reklamovaného zboží, číslo faktury a dodacího listu prodávajícího, cenu za jednotku, cenu celkem,       datum převzetí zboží,
- popis vady zboží
- datum a podpis kupujícího (podnikatele nebo jím pověřené osoby)
- datum a podpis obchodníka prodávajícího nebo jeho vedoucího, potvrzující převzetí
reklamace kupujícího k vyřízení.

4.3. V případě, že kupující uplatňuje jiný nárok z vad, než je poskytnutí slevy z ceny prodávaného zboží a služeb, předá současně s reklamačním listem prodávajícímu i předmětné vadné zboží. Reklamace nevráceného reklamovaného zboží nemůže být uznána.

 • Lhůty pro uplatnění nároku z vad zboží

5.1. Kupující je povinen uplatnit (reklamovat) u prodávajícího veškeré vady bez zbytečného odkladu ve lhůtách stanovených Všeobecnými obchodními a dodacími podmínkami prodávajícího a čl. 5.2. a 5.3. reklamačního řádu a způsobem uvedeným v tomto reklamačním řádu.


5.2. Vady zboží, které jsou kupujícím zjistitelné při převzetí zboží (zjevné vady), je kupující povinen uplatnit u prodávajícího v době:

- při osobním odběru nejpozději do 3 pracovních dnů, ode dne převzetí zboží
- při dodání zboží nezávislým dopravcem nejpozději do 3 pracovních dnů po převzetí zboží, přičemž pro splnění stanoveného termínu, je pro uplatnění nároku z vad, zaslaného nezávislým dopravcem rozhodné datum na předávacím protokolu daného dopravce.

5.3. Skryté vady zboží, které se stanou zjevnými až po převzetí zboží, je kupující povinen uplatnit u prodávajícího ihned poté, co je zjistí, pokud se taková vada projeví v době do 2 měsíců po předání zboží kupujícímu.

5.4. Případné prodlení při pokračujícím užívání zboží, může zapříčinit prohloubení vady, znehodnocení zboží a může být důvodem odmítnutí reklamace.

5.5. Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy kupující po skončení opravy byl povinen věc převzít, se do záruční doby nepočítá. Je-li výsledkem reklamačního řízení výměna reklamovaného zboží, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nového zboží. Při výměně vadného zboží či jeho části se vztahuje nová záruční doba pouze na vyměněné zboží případně jeho část.

5.6. Záruční dobu nelze zaměňovat s životností zboží, tj. dobou, po kterou při správném používání a správném ošetřování včetně údržby může zboží vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a rozdílnosti v intenzitě jeho užívání vydržet.

5.7. Zapomene-li kupující oznámit reklamaci ve výše uvedených lhůtách nebo nejsou-li prodávajícímu zaslány dostatečné podklady k reklamaci, zanikají všechny nároky z vad kupujícího vůči společnosti Cupprin s.r.o.

 • Lhůty pro vyřízení nároku z vad zboží (reklamace)

6.1. Pro vyřízení nároku z vad zboží je stanovena lhůta 1-3 měsíce ode dne jejího doručení prodávajícímu. Tato lhůta se prodlužuje u vad, odstranitelných o dobu, po kterou bude vada odstraňována opravou u třetí strany, případně u dodavatele či výrobce zboží.

 • Závěrečná ustanovení

7.1. Skutečnosti neupravené tímto reklamačním řádem budou mezi smluvními stranami, prodávajícím a kupujícím, řešeny dle příslušných ustanovení občanského zákoníku v platném znění.

7.2 Záruka za jakost, práva z vadného plnění

Vzhledem k druhu zboží a určení jeho použití, negarantuje prodávající žádné specifické vlastnosti zboží, garantuje však, že si zboží po dále určenou záruční dobu zachová vlastnosti u zboží tohoto druhu obvyklé. Takto přebíraná záruka se však nevztahuje na potisk dodávaného zboží.
V případě, kdyby výjimečně došlo k nedodržení kvality zboží v rámci záruční doby, oznámí Kupující tuto skutečnost neprodleně Prodávajícímu formou reklamace, kde uvede náležitosti dané těmito obchodními podmínkami a zákonem. V případě oprávněné reklamace má Kupující práva dle Zákona. Záruční doba počíná běžet dnem splnění dodávky.  V případě, že zboží vykazuje vady zřejmé (zjevné) při jeho odběru, je Kupující povinen, aby si zachoval nároky z vadného zboží dle zákona, oznámit vady zboží Prodávajícímu neprodleně, nejpozději ve lhůtě do sedmi dnů od dodávky zboží. Uskutečňuje-li se dodání zboží ve skladu Prodávajícího, provede Kupující kontrolu množství a kvality zboží vizuální prohlídkou na místě samém, což stvrdí podpisem dodacího listu.
V případě jakékoli reklamace připojí Kupující k reklamaci taktéž vadné zboží a to kompletní, tak jak bylo dodáno (u souprav zboží celou soupravu).